Αλλάζει τον στόλο των απορριμματοφόρων με τρία νέα οχήματα ο Δήμος Κομοτηνής, διαθέτοντας ίδιους πόρους για την αγορά αυτών. Απαραίτητη κρίθηκε η προμήθεια 3 απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16μ3 σύμμεικτων απορριμμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου ενός εκ των τριών με υδραυλικό γερανό ανύψωσης κάδων τουλάχιστον 3μ3. Και αυτό γιατί ο στόλος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου δεν επαρκεί πλέον για την κάλυψη του συνόλου της επικράτειας του Δήμου.

Ταυτόχρονα πολλά απορριμματοφόρα λόγω παλαιότητας και συχνών αβαριών τίθενται εκτός λειτουργίας, ενώ η επισκευή τους πολλές φορές είναι ασύμφορη τεχνικοοικονομικά οπότε κρίνεται απαραίτητη η αγορά τριών νέων απορριμματοφόρων.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής σε συνεδρίασή της την Τρίτη 24 Ιουλίου προχώρησε συμμόρφωση με την αριθ. 505/2018 απόφαση της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών που αφορά τον ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τριών απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16μ3 για το έτος 2018». Από τη συνεδρίαση έγινε γνωστό ότι υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι και σε επόμενο στάδιο θα γίνει το άνοιγμα των προσφορών.

Τα απορριμματοφόρα νέας τεχνολογίας θα έχουν μικρότερη κατανάλωση και θα είναι πιο ασφαλή για τους εργαζόμενους που επιβαίνουν σε αυτά και απασχολούνται στην αποκομιδή απορριμμάτων. Το  συνολικό κόστος αυτών ανέρχεται σε 598.920 ευρώ με ΦΠΑ.Δημοσίευση σχολίου Blogger

 
Top